Lees- en spellingsproblemen

Wanneer kinderen moeite hebben met lezen en spellen kan dit problemen geven met andere schoolvakken. Bij kinderen die op latere leeftijd de diagnose dyslexie hebben gekregen is gebleken dat zij vaak al in de kleuterleeftijd signalen vertonen die moeilijkheden met leren lezen voorspellen. De belangrijkste voorspellers van lees- en spellingsproblemen zijn:

  • Genetische factoren

In sommige families komt dyslexie vaker voor. Erfelijkheid is dus een belangrijk risicofactor.

  • Problemen in de taal- en/of spraakontwikkeling

Er bestaat een duidelijk verband tussen taalvaardigheden en leesvaardigheden. Bij kinderen met taal- en spraakontwikkelingsstoornissen is de kans ongeveer vijf keer zo groot dat zij leesproblemen ontwikkelen. Kinderen met taal- en/of spraakontwikkelingsstoornissen hebben o.a. een kleinere woordenschat, moeite met het maken van zinnen of moeite met de articulatie van woorden. Vooral de kleinere woordenschat is een groot risico.

  • Fonologisch en fonemisch bewustzijn

Dit zijn vaardigheden die kinderen ontwikkelen zoals auditieve analyse (hakken), auditieve synthese (plakken) en de klank-tekenkoppeling. Wanneer kinderen nog moeite hebben met deze vaardigheden, is het mogelijk dat zij problemen gaan ervaren in het aanvankelijke leesproces.

Vroegtijdige signalering en behandeling is belangrijk voor het eventueel later vaststellen van dyslexie.

Dyslexie mag alleen worden vastgesteld door een orthopedagoog of psycholoog na twee jaar leesonderwijs. Vaak is het zo dat er na het dyslexieonderzoek geen dyslexie wordt gediagnosticeerd, maar er wel veel lees- en spellingsmoeilijkheden zijn.

Logopedie en lees- en spellingsproblemen

De logopedist is deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van taal- en spraakontwikkelingsstoornissen. Dit is in het bijzonder van belang omdat de logopedist kennis heeft van de diagnostiek en begeleiding van de risicofactoren die met dyslexie samenhangen. Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met (risico op) dyslexie.

Wanneer kinderen aangemeld worden met lees- en spellingsproblemen zal de logopedist ook altijd een taalonderzoek afnemen om vast te stellen of de problemen mogelijk veroorzaakt worden door een onderliggend taalontwikkelingsprobleem.

In onze praktijk is onze collega Daniëlle de Vries gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met lees- en spellingsproblemen.